Kurumsal

 

1.            Muhasebe ve Gizlilik Politikası

MUHASEBE DEPARTMANI GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

ÇAKMAKLAR MERMER İHRACAT – İTHALAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.(“Şirket”) tarafından işletilen muhasebe bölümündeki veri bilgilerini,  (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

 

1.1       Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

Muhasebe departmanımızda elde edilen kişisel veriler,veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere,       http://www.cakmaklarmarble.com/  internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

1.2       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Muhasebe departmanında elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5.ve 6. maddelerine uygun  olarak işlenebilecektir.

 

  • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

1.3       Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amacı

 

Muhasebe bölümünde elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, , iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

1.4       Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir.

Muhasebe departmanımızdaki kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak ilgili iş süreçlerinin devamlılığı ve yürütülmesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

1.5       Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.cakmaklarmarble.com/ linkinden ulaşabileceğiniz ÇAKMAKLAR MERMER İHRACAT – İTHALAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Politika Şirket internet sitesinde http://www.cakmaklarmarble.com/   yayımlanır ve kişisel veri                sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirketimize ait  http://www.cakmaklarmarble.com/   KVKK POLİTİKASI sayfasından ulaşabilirsiniz